Wettelijke bepalingen

1- Uitgever De site Black Up France (hierna de "Site" genoemd) is een Site voor e-commerce die via het internet toegankelijk is op www.blackup.fr. Ze is toegankelijk voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna de "Gebruiker" genoemd). De uitgever van de Site is: Black Up (hierna "Black Up" genoemd) Société par Actions Simplifiées (vereenvoudigde aandelenvennootschap) | Aandelenkapitaal: € 3.000.000 | SIREN-nr. 423 015 494 Maatschappelijke zetel: 16 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Parijs, Frankrijk E-mail: service-conso@blackup.com Btw-nummer: FR 534 230 154 94 000 10 Verantwoordelijke Publicatie: Black Up, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur vertegenwoordigd door de heer Lionel DURAND. 2- Hosting De Site www.blackup.fr wordt gehost door het bedrijf Amazon met als hoofdkantoor: AMAZON.COM INC 1200 12th Ave. South, Ste. 1200 Seattle, WA Private Limited Company | Aandelenkapitaal: 6.556.000 GBP | Company number: 09484045 Maatschappelijke zetel: 10 Triton Street Regents Place, London NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk Tel: 98144-2734 3- Intellectueel eigendom In overeenstemming met de wetten betreffende de eigendom van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten, zijn deze Site en alle elementen, handelsmerken, ontwerpen, modellen, foto's, teksten, illustraties, logo's, al dan niet geanimeerd, al dan niet met geluid, grafieken, etc. die op deze site voorkomen, evenals hun compilatie, het exclusieve eigendom van Black Up, die geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan het raadplegen van de Site. De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk is verboden. Noch de Site (geheel of gedeeltelijk), noch de inhoud ervan, noch de handelsmerken mogen worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of geëxploiteerd op enige andere wijze, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Black Up. Elk ander gebruik vormt een inbreuk. 4- Verantwoordelijkheden Het bedrijf Black Up doet zijn uiterste best om de betrouwbaarheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze site te garanderen, maar het bedrijf Black Up garandeert op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van de op deze Site ter beschikking gestelde informatie. Dit heeft meer in het algemeen betrekking op alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de raadpleging van de Site of de onmogelijkheid om deze te raadplegen, alsmede het gebruik van de Site en/of het vertrouwen in de informatie die direct of indirect van deze Site afkomstig is. Black Up behoudt zich het recht voor de inhoud van de op haar site gepubliceerde documenten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. 5- Links Het aanbrengen van hyperlinks naar de site www.blackup.com is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Black Up. Black Up wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, reclame, producten of diensten beschikbaar op of vanop sites die door een hyperlink aan haar Site gekoppeld zijn. 6- Cookies Wij (Black Up) willen een cookie op uw computer plaatsen. Een cookie laat ons niet toe u te identificeren. In het algemeen registreert het informatie over het surfgedrag van uw computer op onze Site tijdens vorige bezoeken (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, etc.). In dit geval bevat het de informatie die u ons hebt verstrekt. Dit betekent dat u bij een volgend bezoek het formulier niet opnieuw hoeft in te vullen. Wij willen u erop wijzen dat u de registratie van "cookies" kunt voorkomen door uw browser op de volgende manier te configureren: Voor Mozilla firefox: 1. Kies het menu "tools" en vervolgens "options" 2. Klik op het pictogram "privacy" 3. Zoek het menu "cookie" en selecteer de gewenste opties Voor Microsoft Internet Explorer 6.0: 1. Kies het menu "Tools", vervolgens “Internetopties” ("Internet options"). 2. Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid" (“Confidentiality”) 3. Selecteer het gewenste niveau met de cursor. Voor Microsoft Internet Explorer 5: 1. Kies het menu "Tools", vervolgens "Internetopties" (“Internet Options”). 2. Klik op het tabblad "Privacy" (“Confidentiality”) 3. Pas het niveau aan met de cursor Voor Netscape 6.X en 7. X: 1. Kies het menu "Edit" (“Bewerken”), vervolgens "Voorkeuren" (“Preferences”) 2. Privacy en Beveiliging 3. Cookies Voor Opera 6.0 en hoger: 1. Kies het menu "Bestand" (“File”), vervolgens "Voorkeuren" (“Preferences”) 2. Privacy 3. Cookies 7- Persoonsgegevens Black Up verplicht zich tot geheimhouding van alle persoonlijke informatie die door de Gebruiker online wordt verstrekt. De verzamelde informatie wordt met de computer verwerkt voor de verzending van een newsletter en/of het beheer van de bestelling van de Koper. De ontvangers van de gegevens zijn Black Up en zijn dienstverleners. De Gebruiker heeft recht op de toegang, correctie, verzet en verwijdering van zijn persoonsgegevens. het volstaat om hiervoor een e-mail te sturen naar Black Up op volgend adres: service-conso@blackup.com. Wij gebruiken Mailchimp om nieuwsbrieven (newsletters) te versturen. De gegevensbeschermingsverklaring van Mailchimp vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Op deze bepalingen is het Franse recht van toepassing.