Privacy Policy

1. Algemeen Het doel van deze Privacy Policy is u te informeren over onze praktijken en de voorwaarden waaronder BLACK UP - SAS met een kapitaal van 3.000.000 euro, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés onder het nummer B 423 015 494 en waarvan de kantoren gevestigd zijn te 16 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Parijs (hierna "BLACK UP", het "Bedrijf", "wij" genoemd), uw persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die u ons verstrekt via ons platform (hierna het "Platform") dat toegankelijk is via de Site www.blackup.com of onze partnersites, verzamelt, gebruikt en bijhoudt. In deze policy wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en die u ons verstrekt. Wij nodigen u uit om dit document zorgvuldig te lezen om kennis te nemen van en inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en informeren u dat raadpleging en/of gebruik van onze Sites noodzakelijkerwijs aanvaarding van deze Policy inhoudt. 2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe verzamelen we ze? Afhankelijk van de aard en het doel van uw interactie met BLACK UP (bijv. registratie newsletter, contactformulieren, telefoongesprekken, etc.) kunnen we de volgende gegevens verzamelen: Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer: - u formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier voor de newsletter) - u een account aanmaakt om een bestelling te plaatsen - u contact met ons opneemt, per telefoon, e-mail of een ander communicatiemiddel, of wanneer u een verzoek indient. Gegevens die we automatisch verzamelen wanneer: - u verbinding maakt met onze diensten met behulp van de sociale netwerkfuncties die voor u beschikbaar zijn. BLACK UP zal toegang hebben tot sommige gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot uw voornaam, achternaam, foto, e-mailadres en aantal Facebook-vrienden) in uw account op een sociaal netwerk, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het relevante sociale netwerk. Wij kunnen ook sommige van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies van deze sociale netwerken, zoals "Likes", aanklikt. - u onze site of onze partnersites bezoekt. Wij kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en eventueel met uw toestemming, informatie verzamelen over de toestellen waarop u onze diensten gebruikt of de netwerken van waaruit u toegang hebt tot onze diensten, zoals uw IP-adressen, verbindingsgegevens, soorten en versies van gebruikte internetbrowsers, soorten en versies van browser-plug-ins, besturingssystemen en platforms, gegevens over uw surfervaring op ons Platform, met inbegrip van uw surfervaring op de verschillende URL-pagina's van onze Platforms, de inhoud die u opent of bekijkt, de zoektermen die u gebruikt, downloadfouten, de tijd die u besteedt aan het bekijken van bepaalde pagina's, de reclame-ID van uw apparaat, interacties met de pagina en het telefoonnummer dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. Enkele van de technologieën die wij gebruiken om deze informatie te verzamelen zijn cookies. 3. Wie verzamelt uw persoonsgegevens en met wie worden ze gedeeld? BLACK UP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en beslist over de doeleinden en methoden van gegevensverwerking en de te gebruiken instrumenten, met inbegrip van die voor beveiligingsmaatregelen. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverleners die zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en betrouwbaarheid en die namens ons en volgens onze instructies handelen, met name om u diensten te verlenen (verwerking en verzending van bestellingen, beveiligde betaling, beheer van de klantenservice, uitvoering van technische onderhouds- en ontwikkelingswerkzaamheden, beheer van adviezen over onze producten en diensten, personalisering van inhoud, publieksanalyse, beheer van digitale campagnes, enz.) Wij staan deze dienstverleners alleen toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten en wij streven ernaar dat uw persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd. Wij kunnen uw Gegevens gebruiken om diensten te verlenen aan derden, die contractueel verplicht zijn deze vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen verstrekken. Uw Gegevens kunnen worden overgedragen aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van BLACK UP als gevolg van onzekerheid of faillissement, liquidatie of andere processen waarbij de gebruikersgegevens van BLACK UP een van de overgedragen activa is. Ten slotte kunnen wij uw gegevens ook openbaar maken: - om te voldoen aan een wettelijk mandaat, een wet of een juridisch proces, met inbegrip van verzoeken van de overheid en regelgevende instanties; - wanneer we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van PrestaShop, haar klanten of andere belanghebbenden te beschermen. Deze openbaarmaking omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en vervalsing. Links naar sites van derden De Site kan links bevatten naar verschillende sociale-netwerkplatforms die worden onderhouden op servers van derden, door personen of organisaties waarover BLACK UP geen controle heeft. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen of gebruikt op deze servers van derden. U moet het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid lezen van elke Site van derden die u via onze Site bezoekt om te begrijpen hoe uw Gegevens worden gebruikt. 4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Site en zijn diensten, na registratie op de Site en de aankoop van artikelen. Uw persoonsgegevens kunnen ook voor andere verwerkingen worden gebruikt, maar in ieder geval onder voorwaarden die verenigbaar zijn met deze doeleinden. Uw persoonsgegevens worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden: - om u, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en met uw toestemming indien wettelijk vereist, marketing-, reclame- en promotieboodschappen en informatie te sturen met betrekking tot het gebruik van onze diensten, of om u goederen of diensten voor te stellen en te adviseren die voor u interessant kunnen zijn. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameboodschappen te sturen die voor u interessant kunnen zijn op sociale-netwerkplatforms of sites van derden. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u de contractuele documenten van deze platformen lezen; - om u alle informatie te verstrekken over de diensten van BLACK UP en de aankoop van artikelen op www.blackup.com (zoals waarschuwingen die voor u van belang kunnen zijn, onze nieuwsfeiten) per e-mail, SMS of enig ander communicatiemiddel; - om u informatie te verstrekken over webbrowsing, browsercompatibiliteit en het bekijken en laden van pagina's op www.blackup.com; - om ons te helpen bij het handhaven van een veilige en beveiligde omgeving op ons Platform; - om te voldoen aan onze rechten en verplichtingen uit hoofde van contracten die met gebruikers zijn gesloten en voor enig ander rechtmatig doel. Wij gebruiken ook cookies of trackers voor marketingdoeleinden: - om uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder: o onze site in staat stellen uw hardware te herkennen, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren; o het herkennen van de Black Up-account en het wachtwoord van de gebruiker die u al hebt verstrekt, zodat u die niet op elke webpagina die daarom vraagt hoeft te verstrekken. – om het verkeer en de gegevens op onze site te analyseren: o om het aantal gebruikers te meten, zodat de site gemakkelijker te gebruiken is en we snel op uw verzoeken kunnen reageren; o om het surfgedrag in te schatten en uw zoekopdrachten te versnellen; o om ons te helpen begrijpen hoe u onze site gebruikt zodat we hem kunnen verbeteren. 5. Welke veiligheidsmaatregelen treffen we om uw gegevens te beschermen? Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om het risico van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van dergelijke gegevens, van onbevoegde toegang tot of verwerking van de gegevens, of van het niet gebruiken van de gegevens voor de in ons Privacybeleid aangegeven doeleinden, tot een minimum te beperken. Wegens de inherente kenmerken van het internet kunnen wij echter niet garanderen dat de veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de Site en voor de overdracht van gegevens op www.blackup.com elk risico van ongeoorloofde toegang of verlies van gegevens beperken of uitsluiten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inbreuk op de privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op onze Sites. Wij raden u aan uw computer uit te rusten met software om de overdracht/ontvangst van uw netwerkgegevens te beschermen, zowel inkomend als uitgaand (zoals een up-to-date antivirussysteem) en dat u ervoor zorgt dat uw internetprovider de nodige maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de overdracht van netwerkgegevens te garanderen (bijvoorbeeld door middel van firewalls en anti-spamfilters). 6. Wat zijn uw rechten? U hebt te allen tijde het recht om BLACK UP te vragen om te bevestigen of er al dan niet persoonsgegevens over u bestaan, ook al zijn deze nog niet geregistreerd. Bovendien hebt u het recht om van BLACK UP informatie te ontvangen over de oorsprong van uw persoonsgegevens, de middelen en doeleinden van de verwerking ervan, de redenering achter elke gegevensverwerking met behulp van elektronische hulpmiddelen, details over de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensverwerkers, alsmede een indicatie van de personen of categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er toegang toe kunnen hebben, bijvoorbeeld als verantwoordelijke voor de verwerking of als gegevensverwerker. Een deel van deze informatie is opgenomen in ons Privacybeleid; voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in punt 8 hieronder. U hebt te allen tijde het recht om het volgende van BLACK UP te verkrijgen: - de update, aanpassing of, indien u dit wenst, de integratie van uw persoonsgegevens; - de verwijdering, omzetting in een anoniem formaat of afscherming van uw persoonsgegevens (die onrechtmatig zijn verwerkt), met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens verwerkt; - de bevestiging dat de overeenkomstig de bovenstaande paragrafen verrichte handelingen (en de inhoud daarvan) ter kennis zijn gebracht van degenen aan wie de informatie is verstrekt of medegedeeld, behalve in situaties waarin zulks onmogelijk is of waarin de aangewende middelen duidelijk niet in verhouding staan tot de bescherming van de rechten. U hebt het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: - op legitieme gronden, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook al is die verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; - tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame of direct marketing of voor het uitvoeren van marketingonderzoek of commerciële communicatie. U hebt ook het recht om instructies te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren in geval van uw overlijden. Voordat wij op uw verzoek reageren, kunnen wij uw identiteit verifiëren en u om nadere informatie vragen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Wij zullen trachten uw verzoek binnen een redelijke termijn te beantwoorden en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. 7. Links naar andere websites en sociale netwerken Ons Platform kan van tijd tot tijd links bevatten naar de websites van onze partners of derde bedrijven. BLACK UP controleert of bewaakt dergelijke sites of hun inhoud niet. BLACK UP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de door hen aangenomen regels, met inbegrip van de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het browsen. Wij nodigen u uit hun algemene gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid te lezen voordat u hun uw Persoonsgegevens toestuurt. www.blackup.com verstrekt een link naar deze websites uitsluitend om de gebruiker te helpen bij het zoeken en navigeren en om de verbinding met andere sites via hyperlinks te vergemakkelijken. De activering van de link impliceert geen aanbeveling of goedkeuring door BLACK UP om deze sites te bezoeken en te bekijken, noch impliceert het enige garantie met betrekking tot de inhoud, diensten of goederen die door deze sites worden aangeboden en verkocht aan internetgebruikers. 8. Contact Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar service-conso@blackup.com, of per post op volgend adres: CUSTOMER SERVICE, 16 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75 116 Parijs 9. Wijzigingen in onze Privacy Policy BLACK UP kan de Privacy Policy op www.blackup.com van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk wijzigen of updaten, inclusief wanneer er wijzigingen worden aangebracht in wettelijke bepalingen of regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten. Zij zijn bindend zodra zij in deze rubriek op de Site zijn gepubliceerd. Daarom nodigen wij u uit deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente update van het privacybeleid van www.blackup.com.