Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Online

 

Welkom op de Franse en internationale Site van black|Up, uitgegeven door black|Up, SAS met een kapitaal van 3.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 423 015 494, met maatschappelijke zetel te 16 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Parijs.

Door in te loggen op de Site of deze te gebruiken, erkent u dat u de onderhavige Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop zonder beperking of voorbehoud hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden voor de online verkoop van producten door black|Up aan klanten, alsmede de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van op de Site aangeboden producten.

black|Up behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop te allen tijde bij te werken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle op de Site beschikbare inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, grafieken, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties, software, is eigendom van black|Up en wordt beschermd door het auteursrecht.

Noch de inhoud, noch het merk mag worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd, voor welk doel dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

PRODUCTEN

De door black|Up te koop aangeboden producten zijn die welke op de Site staan, op de dag van raadpleging van de Site door de klant, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. black|Up behoudt zich het recht voor te allen tijde producten uit de verkoop te nemen.

De informatie, foto's en afbeeldingen van de catalogus zijn slechts indicatief en niet bindend voor de handelaar. Elke beschrijving die mogelijk onjuiste informatie bevat, wordt zo snel mogelijk van de site verwijderd of vervangen door correcte informatie.

De distributie van de producten of stalen vindt plaats op het Franse grondgebied en internationaal.

PRIJZEN

De verkoopprijzen van de producten zijn de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling, exclusief transportkosten.

De verkoopprijzen zijn vast en opgegeven in euro. De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd door externe gebeurtenissen.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden boven op de prijs van de producten gefactureerd, afhankelijk van het bedrag van de bestelling.

De verzendkosten worden opgegeven wanneer de klant de bestelling plaatst.

BESTELLINGEN

Bestellingen die via de Site geplaatst worden, zijn bindend voor de koper zodra de koper de bestelling op de Site accepteert.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft geregistreerd, wordt hij geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de te koop aangeboden en bestelde prijzen, volumes en hoeveelheden te hebben aanvaard.

De producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant. Het is niet mogelijk om op de Site gekochte producten door te verkopen.

Onze klantenservice staat tot uw beschikking voor al uw vragen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van feestdagen). Neem contact met ons op via het contactformulier: Neem contact met ons op

BETALING

Tenzij de server niet beschikbaar is, en na definitieve validatie van de bestelling, kan de klant op de Site betalen met een kredietkaart (Carte Bleue, Visa, Mastercard).

Betalingen per cheque worden niet aanvaard.

Wanneer de klant ervoor kiest online te betalen met een kredietkaart, worden alle ingevoerde gegevens (kaartnummer en vervaldatum) onmiddellijk gecodeerd (in SSL-modus) en geregistreerd op de beveiligde betaalserver van onze bank, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze informatie is alleen bekend bij de servers van de bank.

Op de Site www.blackup.com worden geen betalingsgegevens van de klant opgeslagen, waardoor elke mogelijkheid van fraude door hacking van de Site wordt uitgesloten. black|Up gebruikt een beveiligd betaalmiddel, "3D Secure" genaamd.

De veiligheid van de betaling is gebaseerd op de authenticatie van de koper en de vertrouwelijkheid van alle gegevens. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt ATOS beproefde versleutelingstechnieken en respecteert het de verschillende in Frankrijk geldende bankvoorschriften.

Voor verdere informatie of bijstand kan de klant contact opnemen met de Klantendienst op het nummer +33 (0) 1 49 96 47 90, van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.

black|Up behoudt zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van een bestaand geschil met de klant, van niet-betaling van een vorige bestelling door de klant, of van weigering van autorisatie van betaling met bankkaart door bankorganisaties.

LEVERING

De producten worden door Colissimo geleverd binnen maximaal 6 tot 8 werkdagen voor Frankrijk en binnen 10 tot 25 werkdagen voor de rest van de wereld.

Het bedrag van de leveringskosten wordt als volgt berekend:

- Frankrijk bestelling van minder dan € 65: € 5,90

- Frankrijk bestelling van meer dan € 65: gratis

- UK onder £ 65: £ 6.90

- UK boven £ 65: gratis

- Europa en Franse Overzeese Gebieden onder € 65: € 7,90

- Europa en Franse Overzeese Gebieden boven € 65: gratis

- Azië en Oceanië: € 9,90

- Rest van de wereld: € 9,90

black|Up behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde te wijzigen.

Er wordt alleen geleverd op vaste adressen en dus niet in hotels, postbussen, poste restante, adressen of niet-vaste woningen (camping, caravans, mobilhomes...).

De levering wordt geacht te zijn geschied zodra het product ter beschikking van de klant is gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele gerechtvaardigde voorbehouden en klachten te formuleren. Indien de geleverde producten in aard of kwaliteit niet beantwoorden aan de op de leveringsbon vermelde specificaties, moet de klant, op straffe van verval, zijn klachten binnen acht (8) dagen na de levering schriftelijk overmaken aan onze Klantendienst (brief te richten aan: black|Up, 16 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris) of per e-mail naar estore@blackup.com.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de totaalprijs, inclusief kosten en taksen.

De risico-overdracht met betrekking tot het product vindt plaats bij de overdracht van het bestelde product aan de vervoerder. Het is dus aan de klant om op eigen kosten een verzekering af te sluiten die alle risico's dekt, met name voor schade en verlies.

HERROEPINGSRECHT EN RETOUR VAN ARTIKELEN

Conform de bepalingen van artikel L. 221-18 van de Consumentenwet beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de op de Site bestelde Producten, om black|Up in kennis te stellen van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

Vanaf de uitoefening van dit recht beschikt de Koper over een bijkomende termijn van veertien (14) dagen om op eigen kosten het (de) door hem bestelde Product(en) terug te sturen indien hij er niet tevreden over is, om te ruilen of de bestelling te annuleren.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet, kan dit herroepingsrecht echter niet worden uitgeoefend voor Product(en) die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd, noch voor Product(en) die na levering zijn geopend en/of die gebruikt werden en/of waarvan het zegel verwijderd werd en wegens redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid niet kunnen worden teruggezonden (met name cosmetische producten).

De Koper moet het (de) volledige, ongebruikte Product(en) op eigen kosten terugsturen, in zijn (hun) ongeopende originele verpakking en wikkel, zodat het (zij) in nieuwe staat kan (kunnen) worden verkocht. De Producten moeten worden verzonden samen met het retourformulier dat kan worden gedownload op de volgende pagina : https://www.blackup.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1

Alle producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:

black|Up Retours E-Commerce

16 Avenue Pierre 1er de Serbie

75116 Parijs FRANKRIJK

Alle risico's in verband met de retourzending van de producten zijn voor rekening van de Koper. Black|Up raadt de Koper aan zich te abonneren op een optie voor het volgen van pakketten, om ongemakken in geval van verlies of diefstal van de producten tijdens het retourtransport te voorkomen.

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal Black|Up overgaan tot omruiling of een creditnota in de vorm van een promotiecode en ter waarde van alle ter gelegenheid van de bestelling gemaakte kosten van de geretourneerde Producten, met uitzondering van de retourkosten, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na ontvangst van het retourformulier.

In geval van gedeeltelijke terugzending van Producten, zal alleen het Product of de Producten het voorwerp zijn van een omruiling of een creditnota door black|Up en niet de leveringskosten, voor zover de Koper heeft geprofiteerd van de leveringsdienst voor de behouden artikelen en dat de leveringstarieven niet evolueren volgens het bestelde volume.

In geval van retournering van Producten die het voorwerp zijn geweest van een globale promotionele actie met een of meerdere geschenken, dienen de door black|Up verstrekte geschenken gekoppeld aan de aankoop van een of meerdere Producten aan black|Up te worden geretourneerd. In het geval dat de Koper het (de) in het kader van de globale promotionele aanbieding aangeboden Product(en) behoudt, zullen deze worden gefactureerd op basis van de oorspronkelijke prijs.

UW ACCOUNT

Bij registratie op onze Site ontvangt de klant een e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord voor zijn account. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn account, gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden en de toegang tot zijn computer te controleren. De klant aanvaardt derhalve de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder zijn account, gebruikersnaam of wachtwoord plaatsvinden. De klant stemt ermee in alleen nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De door de klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord zijn identificatie-elementen die toegang geven tot en gebruik maken van bepaalde secties, functies, pagina's, inhoud of diensten van de Site. Ze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

COOKIES

black|Up kan een cookie installeren op de computer van de klant. Het doel van dit hulpmiddel is het registreren van informatie over de navigatie van de computer van de klant op de Site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die black|Up kan lezen tijdens volgende bezoeken van de klant. Deze informatie wordt een jaar lang in de computer bewaard. De klant kan zich verzetten tegen de registratie van "cookies" door zijn browser in die zin te configureren.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De verkoper is bij online verkoop slechts gehouden tot een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, dienstonderbreking of andere onvrijwillige problemen.

BEPALING VAN JURISDICTIE

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst tussen de verkoper en de koper is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Parijs bevoegd.

 

INFORMATICA EN VRIJHEID

In toepassing van de Franse wet inzake informatica en vrijheid van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hem betreffen en die door de handelaar worden bewaard.

Online Algemene Verkoopvoorwaarden gedateerd 01/02/2024.